Wat staat er allemaal op een overlijdensakte?

Wat staat er allemaal op een overlijdensakte?

De overlijdensakte is een wettig document waarin staat dat waar en wanneer een bepaalde persoon is overleden….Wat staat er in de overlijdensakte?

  • Datum en plaats van het overlijden.
  • Naam en adres overleden persoon.
  • De geboorteplaats.
  • Gegevens van de aangever van het overlijden.

Waar moet aangifte van overlijden worden gedaan?

Aangifte doen van overlijden U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. U kunt digitaal aangifte doen met eHerkenning. Voor de aangifte heeft u een verklaring van overlijden nodig. Een behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer moet eerst controleren of het om een natuurlijke dood gaat.

Wie maakt akte van overlijden op?

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de overlijdensakte op. Dat gebeurt op het moment dat er overlijdensaangifte wordt gedaan. Meestal doet de uitvaartorganisatie de aangifte. U krijgt dan via de uitvaartorganisatie een afschrift van de akte.

Wat valt onder niet-natuurlijke dood?

Er is in ieder geval sprake van een ‘niet-natuurlijke dood’ bij een overlijden als direct of indirect gevolg van een ongeval, geweld of een andere van buiten komende oorzaak, een misdrijf of zelf- moord.

Hoe kan ik de overlijdensakte opvragen?

Hoe kan ik de overlijdensakte opvragen? Met de overlijdensverklaring kan de familie of een uitvaartverzorger aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden. De gemeente maakt vervolgens de akte van overlijden op. De uitvaartverzorger en familie krijgen hiervan een uittreksel.

Waar is de overlijdensakte opgesteld?

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde. U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

Wat is een akte van overlijden?

Akte van overlijden. Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven. De akte van overlijden vermeldt:

In de overlijdensakte staan onder andere vermeld de naam en het adres van de overleden persoon, diens geboorteplaats, de plaats, de datum van overlijden en de gegevens van de aangever van het overlijden.

Wie heeft recht op overlijdensakte?

Je kunt alleen toestemming tot aanvraag krijgen van de volgende personen: Kinderen of kleinkinderen van de persoon die is overleden. Echtgenoot of echtgenote van de persoon die is overleden. Ouders of opa en oma van de persoon die is overleden.

Kan iedereen een akte van overlijden opvragen?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zomaar een overlijdensakte aan kan vragen. Zonder machtiging mag je zelf de overlijdensakte opvragen van je eigen ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen.

Hoe kan ik een overlijdensakte opvragen?

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Hoe lang duurt akte van overlijden?

Hoe lang duurt het voordat ik de akte van overlijden ontvang? Wanneer u de aanvraag online doet duurt dit meestal 5 – 10 werkdagen.

Wie mag een akte opvragen?

U mag (zonder machtiging) de overlijdensakte opvragen van de volgende personen: uw ouders. uw kinderen. uw partner, als u met hem of haar getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had….De machtiging kan worden afgegeven door:

  • de ouders.
  • de kinderen.
  • de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overledene.

Wat te doen met overlijdensakte?

Je moet aangifte doen in de gemeente van overlijden. Eventueel kan de begrafenisondernemer dat voor je doen. Van de gemeente ontvang je dan de Akte van overlijden. De gemeente legt dit vast in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).