Wat is doelmatigheid van zorg?

Wat is doelmatigheid van zorg?

Bij doelmatigheid wordt gekeken in hoeverre bepaalde interventies of diensten de beoogde gezondheidsresultaten opleveren in verhouding tot de kosten. Er is sprake van doelmatige zorg als er met zo min mogelijk input en inspanning benodigde zorg geleverd wordt.

Wat is het Kwaliteitsinstituut?

Het Kwaliteitsinstituut heeft een toetsingskader opgesteld met criteria waaraan kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moeten voldoen. Zo bevordert het dat partijen goede kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en meetinstrumenten die zinvolle en betrouwbare informatie opleveren.

Wat is zorgtoeslag in de Zorgverzekeringswet?

In de Zorgverzekeringswet is tevens opgenomen dat mensen met een laag inkomen of zonder inkomen recht hebben op zorgtoeslag. Deze toeslag dient als financiële compensatie voor de premie die men betaalt aan de verzekeraar. Of en hoeveel zorgtoeslag de verzekerde krijgt, hangt af van het inkomen en het vermogen.

Wat is een zorgtoeslag?

Zorgtoeslag. In de Zorgverzekeringswet is tevens opgenomen dat mensen met een laag inkomen of zonder inkomen recht hebben op zorgtoeslag. Deze toeslag dient als financiële compensatie voor de premie die men betaalt aan de verzekeraar. Of en hoeveel zorgtoeslag de verzekerde krijgt, hangt af van het inkomen en het vermogen.

Wat is de Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw. In 2006 is de wet in het leven geroepen. De Zvw vervangt de oude ziekenfondswet waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particuliere

Wat is toegankelijkheid van zorg?

Mate waarin mensen toegang hebben tot (zorg)voorzieningen en interventies. De toegankelijkheid mag niet worden belemmerd door beperking of leeftijd, noch door persoonlijke kenmerken zoals geslacht of etniciteit.

Hoe meet je doelmatigheid?

Bij het meten van doelmatigheid moet een afweging gemaakt worden tussen kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Equalis helpt bij het maken van deze afwegingen. “De samenwerking is zeer goed verlopen. Er is kritisch gekeken naar wat er beter kan, maar tevens ook respect voor hoe bepaalde zaken lopen.

Wat is een curatieve aanpak?

Curatief betekent genezend en kan verwijzen naar alle activiteiten die als het ware een genezende werking hebben. Als iemand curatief wordt behandeld, dan wordt diegene genezend behandeld. Handelingen die een ziekte genezen, zijn curatief.

Wat betekent curatieve gezondheidszorg?

Bij curatieve zorg is de behandeling bedoeld om te genezen. De meeste artsen zeggen dit vaak voorzichtig met de zin: “de behandeling is in opzet genezend”. Dat wil zeggen dat er hele goede hoop is dat je door de behandeling geneest.