Wat beteken beoordeling?

Wat beteken beoordeling?

Beoordelen is het toekennen van een waardering aan een geleverde prestatie. Deze waardering kan uitgedrukt worden in een cijfer of in een verbale kwalificatie. Men kan bij de beoordeling al of niet gebruik maken van een meetinstrument.

Hoe noem je een 0 meting?

Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulmeting is meestal de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart.

Wat moet er in een nulmeting?

concrete aanknopingspunten ten behoeve actieplan (wat moet eerst, wat kan later, waar ligt de focus) bepalen sturingskengetallen die interessant zijn voor monitoren voortgang. uitspreken ambitie niveau. benoemen sterke en zwakke punten (en daar continue rekening mee houden)

Wat zijn menings woorden?

betekenis & definitie. Een mening is een subjectieve opvatting van een individu of groep of een bepaalde houding ten opzichte van een bepaald onderwerp. Met subjectief wordt bedoeld dat de opvatting of houding niet is gebaseerd op feiten.

Wat betekent spieken?

(spiekte, heeft gespiekt), (schoolterm) het ongeoorloofd gebruiken van boeken of andere hulpmiddelen, het afkijken bij andere leerlingen tijdens een proefwerk of examen.

Wat zijn beoordeling’s woorden?

Met behulp van beoordelingswoorden kan je je mening geven over het verhaal en over de personages. Over een verhaal kan je bijvoorbeeld zeggen dat het meeslepend is of dat het makkelijk leest. Over een personage kan je bijvoorbeeld zeggen dat hij/zij geheimzinnig of volwassen is.

Wat zijn voorbeelden van Beoordelingswoorden?

G1 Nederlands

begrijpelijk Onbegrijpelijk
opgewekt zielig
sfeervol sfeerloos
werkelijk onecht/ onwerkelijk
waardevol verwerpelijk