Wat zijn fundamentele beginselen?

Wat zijn fundamentele beginselen?

Fundamentele beginselen. De fundamentele beginselen zijn professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Hieronder zijn de fundamentele beginselen uitgelegd volgens de VGBA en zijn er ook voorbeelden opgenomen om duidelijkheid te verschaffen.

Wat is een ethische stroming?

Vier belangrijke stromingen binnen de ethiek zijn de gevolgenethiek van de utilisten, de plichtethiek van Kant, de perspectivistische ethiek van Nietzsche en de deugdethiek van Aristoteles.

Wat zijn ongeschreven rechtsbeginselen?

Vak Wat is ongeschreven recht? Ongeschreven recht zijn regels die niet afkomstig zijn uit een wet, een verdrag of rechtspraak.

Waar moet een accountant zich aan houden?

Artikel 2 Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: a professionaliteit; b integriteit; c objectiviteit; d vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en e vertrouwelijkheid.

Wat zijn de fundamentele beginselen van de verwerking van persoonsgegevens?

Het beginsel van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie houdt in dat de betrokkene moet worden geïnformeerd over iedere verwerking van zijn persoonsgegevens. Voor de informatie en communicatie over deze verwerking moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt.

Wat zijn algemene Privacybeginselen?

Het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid, houdt in dat de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om goede maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn en geen ongeoorloofd(e) gebruik van, toegang tot of wijziging van deze gegevens mogelijk is.

Welke rechtsbeginselen zijn er?

Als belangrijkste algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden genoemd: het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het fair play beginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel.

Is collegiaal overleg verplicht?

Sinds 1 januari 2020 is het verplichte collegiale overleg voorafgaand aan een nieuwe opdracht weer van toepassing. De verplichting geldt bij het aanvaarden van samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten. Op andere opdrachten kan dit overleg uiteraard ook (onverplicht) worden toegepast.

Waarom onafhankelijkheid niet in VGBA?

Een accountant die alle vereisten naleeft maar in zijn afwegingen niet voldoende objectief en professioneel kritisch is, voldoet niet aan de VGBA en de kwaliteitseisen van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en de daaraan gerelateerde eisen met betrekking tot kwaliteitssystemen.

Wat staat er in de WTA?

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is in het leven geroepen als onafhankelijk publiek controlestelsel voor accountants. De Autoriteit Financiële Markt (AFM) houdt op basis van de Wta toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren.

Wat is gegevensverwerking AVG?

Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen.

Wat is Dataminimalisatie?

Of zoals in de wettekst officieel gesproken wordt: Dataminimalisatie houdt in dat bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens mogen worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden te bereiken.