Waar beslist de Rijksoverheid over?

Waar beslist de Rijksoverheid over?

De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd, overal. Van geboorte-aangifte tot de wet op de lijkbezorging, van het stimuleren van theaterbezoek tot het bestrijden van de zware misdaad. Op tal van terreinen neemt de overheid maatregelen, vaardigt wetten uit, ziet toe op naleving.

Overheid en Rijksoverheid Een overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo bestaat de totale overheid uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze overheden nemen op tal van terreinen maatregelen, vaardigen wetten uit en zien toe op de naleving ervan.

Waar is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor?

De Rijksoverheid maakt beleid, vaardigt wetten uit en ziet toe op naleving. Daarnaast bereidt het Rijk plannen van de regering en het parlement voor. En voert het deze plannen uit.

Welke functies hebben de overheid in de samenleving?

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft veel uiteenlopende functies en taken, die voor een aanzienlijk deel afwijken van wat elders in de samenleving gebeurt. Deze functies kan men indelen naar ordenende, presterende, sturende en arbitrerende functies. Meer specifiek kunnen deze functies zijn:

Wat is de hoogste bevoegdheid van de overheid?

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo spreekt men van nationale (“landelijke” of “rijks-” in Nederland – “federale” in België), provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheid. Meestal wordt ook de rechterlijke macht tot de overheid gerekend.

Wat zijn de bevoegdheden van de decentrale overheid?

De decentrale overheid bestaat uit provincies, gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Omdat Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is, hebben deze weliswaar eigen bevoegdheden, maar alleen op die gebieden waarop zij niet in de bevoegdheid van het Rijk treden.