Hoe kom ik aan een boedelbeschrijving?

Hoe kom ik aan een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving kan door een notaris in de vorm van een notariële akte worden opgesteld. Als alle betrokken partijen daarmee instemmen kan de boedelbeschrijving ook in een onderhandse (niet notariële) akte worden vastgelegd.

Waar boedelbeschrijving inleveren?

De vereffenaars moeten de boedelbeschrijving bij griffie van de rechtbank of bij het kantoor van de boedelnotaris (als deze is aangewezen) ter inzage leggen. Het doel hiervan is dat de overige erfgenamen en de belanghebbenden deze boedelbeschrijving kunnen inzien.

Is boedelbeschrijving verplicht?

Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard (dit kan diverse redenen hebben), is een boedelbeschrijving verplicht. Dit is de taak van de erfgenamen, of van de executeur, wanneer die bij testament benoemd is en de benoeming is aanvaard. De executeur is verplicht de beschrijving aan de erfgenamen te verstrekken.

Wie moet boedelbeschrijving maken?

Als de overledene in zijn of haar testament een executeur heeft benoemd en deze persoon die benoeming heeft aanvaard, is de executeur verplicht een boedelbeschrijving op te maken en deze aan de erfgenamen te verstrekken.

Wie heeft recht op boedelbeschrijving?

Wie heeft recht op een boedelbeschrijving? Op grond van de wet kan iedereen die de nalatenschap kan opeisen alsmede alle deelgenoten, de overgebleven echtgenoot of partner en de executeur van een nalatenschap, verzoeken dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt.

Wie betaalt boedelbeschrijving?

Wat moet ik doen bij beneficiaire aanvaarding?

Als u de nalatenschap beneficiair wenst te aanvaarden, moet u een verklaring afleggen (eventueel via de notaris) bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Dat laatste kan schriftelijk of bij een aantal gerechten in persoon bij de centrale balie van de rechtbank.

Wat kost een notariele boedelbeschrijving?

De kosten zijn € 289,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden. Bij een beneficiaire aanvaarding komen hier € 207,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 132,- griffierechten (2021).

Wat valt er onder boedel?

Met “boedel” wordt echter niet de inboedel bedoeld, maar een hele nalatenschap. Een boedelbeschrijving is dan ook een inventarisatie van alles wat tot een nalatenschap behoort, dat zijn alle bezittingen en alle schulden van een overledene.

Wat behoort tot de boedel?

Wat na boedelbeschrijving?

Nadat de boedelbeschrijving wordt afgesloten met een eedaflegging waarbij men verklaart dat niets verduisterd werd en dat men van zodanige verduistering geen kennis heeft, kan men ingeval van onjuiste verklaringen immers strafrechtelijk vervolgd worden wegens meineed.