Wie is aansprakelijk bij onrechtmatige daad?

Wie is aansprakelijk bij onrechtmatige daad?

De onrechtmatige daad wordt geregeld in artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De drie leden in dit artikel luiden: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade de ander dientengevolge lijdt te vergoeden.

Wat is onrechtmatige overheidsdaad?

Onrechtmatige overheidsdaad Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de overheidsorganisatie en daarna in beroep gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

Wat is het verschil tussen onrechtmatige daad en wanprestatie?

Bij de onrechtmatige daad bepaalt uiteindelijk de rechter wat onrechtmatig is op basis van de jurisprudentie die er is. Bij wanprestatie is er een ‘overeenkomst’ of een gangbare verwachting die de basis vormt van het oordeel van de rechter.

Wat is geen vereiste voor aansprakelijkheid uit een onrechtmatige daad?

Er is geen sprake van een onrechtmatige daad indien er een rechtvaardigingsgrond bestaat. Een rechtvaardigingsgrond is bijvoorbeeld aanwezig indien de benadeelde toestemming heeft gegeven voor de onrechtmatige daad, er sprake is van overmacht of noodweer.

Wat is de zorgvuldigheidsnorm?

[wet en recht] Een ongeschreven norm die inhoudt dat burgers ten opzichte van elkaar een bepaalde mate van zorgzaamheid in acht moeten nemen, die past bij hun onderlinge verhouding en afhankelijk is van de situatie.

Is tekortkoming een onrechtmatige daad?

Indien bijvoorbeeld een aannemer zijn werk niet goed verricht, dan is in beginsel sprake van een tekortkoming in de nakoming van de aanneemovereenkomst. Kortom, de aannemer kon in dit geval worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad, terwijl tevens sprake was van een contractuele verhouding.