Wat mag je met water blussen?

Wat mag je met water blussen?

Het blusmiddel wat uit de brandslanghaspel komt is water, gewoon leidingwater. Met dit blusmiddel kan alleen de brandklasse A geblust worden. Komt water in aanraking met een brandbare vloeistof kan dit resulteren in een geweldige steekvlam (vlam in de pan) of dat de vloeistof op het water gaat drijven.

Waarom is water slecht voor brandbare vloeistof?

Wanneer je brandend olie of vet blust met water, ontstaat er een steekvlam. Dat komt doordat het water door de hitte onmiddellijk gaat koken, en dus overgaat in gasvorm. Tijdens dat proces worden oliedeeltjes in de lucht gebracht. Tezamen met de waterdamp levert dat een uiterst brandbaar mengsel op.

Wat is de blussende werking van water bij een vaste stof brand?

Brandklasse A (vaste stoffen) Puur water heeft een goed blusvermogen op brandklasse A. De bluswerking is hoofdzakelijk gebaseerd op afkoeling. Het zuurstof verdringend effect (door stoomvorming) is een ondersteunend effect tijdens de blusactie.

Lees ook:   Kun je gemetselde stenen hergebruiken?

Wat doet water als blusmiddel?

Water als blusmiddel is goedkoop, goed verkrijgbaar en effectief. Vloeibaar water verdampt bij 100 graden Celsius, dat is veel lager dan het vlampunt van veel materialen. Voor de verdamping van water is veel warmte nodig, wat aan het vuur wordt onttrokken, terwijl waterdamp de toevoer van zuurstof verhindert.

Welk materiaal mag geblust worden met water alcohol?

BRAND Klasse B vloeistoffen BLUSMIDDEL TE GEBRUIKEN BIJ BEGIN VAN BRAND
1 6
materiaal slangen- haspel B.C.F. blusser
benzine, benzol, verf, teer,lak, asfalt, vet, olie ed. niet mengbaar met water onbruikbaar goed
vloeistoffen die mengbaar zijn met water zoals alcohol. bruikbaar goed

Welk materiaal mag niet geblust worden met water?

Brand en elektriciteit Iedereen weet dat water en elektriciteit niet samengaat. Water geleidt elektriciteit. Daarom mag een brand die is ontstaan vanuit een meterkast of een elektrische installatie niet geblust worden met water. Het gevaar om onder stroom te staan is erg groot.

Lees ook:   Hoeveel werkgeheugen nodig voor Adobe?

Waarom blust water?

Waarom blust water? De brandweer werkt sinds oudsher met water om branden te blussen. Een aantal eeuwen geleden gebeurde dit door burgers die een ketting vormden om emmers met water door te geven die vervolgens op de brand werden gekieperd. Het spreekt voor zich dat de efficiëntie hiervan heel erg beperkt was.

Wat is de Bluswerking van zand?

Er zijn zelfs branden die bijna alleen met zand kunnen worden geblust. Bluswerking De bluswerking van zand is verstikking. Bijkomend effect is afdekking. Uitstromende brandende vloeistof kan met zand worden afgedekt en op deze wijze worden geblust.

Hoe blust water?

Ten eerste is water koud, en iets brandt pas als het heet is. Ten tweede sluit water een brandend voorwerp af van de lucht. Dan dooft de brand ook, want brand heeft zuurstof nodig uit de lucht.

Kan je alcohol blussen met water?

Een alcohol brand zal geen steekvlam geven als je er een emmer water op gooit (een olie of vetbrand wel). De alcoholbrand zal doven als je het voldoende verdunt.

Lees ook:   Wat is het verschil tussen een plastic en een veren shuttle?