Wat is morele verantwoordelijkheid?

Wat is morele verantwoordelijkheid?

Morele verantwoordelijkheid is het hebben van de verplichting tot het verantwoorden van het eigen gedrag.

Wat is verantwoordelijkheid ethiek?

Verantwoordelijkheid is nauw verbonden met zich engageren in de samenleving en zorg opnemen voor anderen. Deze basishouding voor ethisch gedrag wordt zowel in de traditie van de beroepsethiek als in het gewone leven vaak als een minimale verplichting geformuleerd als: niets of niemand schade toebrengen.

Het hebben van morele verantwoordelijkheid betekent dus het hebben van een verplichting tot het rechtvaardigen van eigen keuzes, van eigen gedrag.

Wat wordt de term moreel gebruikt?

De term Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, de moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezielt of die ontbreekt. Moreel betekent ‘zedelijk kracht’, ‘zedelijke moed’, ‘zelfvertrouwen’ of ‘de wil om door te zetten’.

Wat is moreel of moraal?

Moreel staat voor de mentale kracht van een persoon. Met moreel wordt ook wel de moed of het zelfvertrouwen bedoeld dat iemand gebruikt om moeilijkheden het hoofd te bieden. Moreel wordt vaak verward met moraal. Moraal gaat echter om de zedenleer, terwijl het bij moreel meer om de kracht of de moed van een persoon gaat.

Wat is morele betekenis?

Gebruiken, gewoonten, manieren van leven betreffende, in het bijzonder wanneer deze als goed of slecht, juist of verkeerd worden beoordeeld. ‘Moreel’ komt van het Latijnse ‘mos’, dat evenals het Griekse ‘ethos’ (‘ethisch’) ‘gewoonte’, ‘zede’ betekent.

Wat is de morele ontwikkeling?

De morele ontwikkeling is de ontwikkeling van het verschil tussen goed en kwaad. Het wordt ook wel de gewetensontwikkeling genoemd. De morele ontwikkeling verschilt per leeftijdsfase. Bij de morele ontwikkeling speelt de interactie tussen de opvoeder en het kind een grote rol. Daarnaast heeft de opvoeder een voorbeeldfunctie.

Wat is een moreel besef?

Een moreel besef of oordelingsvermogen, of te wel een geweten, helpt het kind dan bepalen hoe het kind het beste kan handelen in een situatie. Het ontstaan van een moreel besef. Een jong kind heeft er nog geen besef van dat hij anderen kan beïnvloeden, de wereld draait in de ogen van het kind nog helemaal om het kind.