Wat is de betekenis van dualisme?

Wat is de betekenis van dualisme?

De term dualisme is ook een staatkundig begrip ter aanduiding van een tweedeling van het bestuur van een uit twee, vaak min of meer autonome, gebieden bestaande staat. Een niet op de hiervoor genoemde terreinen betrekking hebbende betekenis van dualisme is ook tweeslachtigheid, dualiteit.

Wat is het dualisme in het monisme?

In het dualisme wordt ervan uitgegaan dat de geest in meerdere of mindere mate een zelfstandigheid is en dat er een wisselwerking tussen geest en stof mogelijk is. In het monisme is er geen onderscheid tussen lichaam en geest, er is alleen het lichaam dat geestelijke eigenschappen vertoont; de dood is het einde van het persoonlijke bestaan.

Wat is het dualisme van Descartes?

Het dualisme van Descartes maakt een streng onderscheid tussen lichaam en geest, gezien als ziel of bewustzijn. Die zouden bestaan uit twee verschillende entiteiten die elkaar beïnvloeden: het lichaam als beperkt, stoffelijk en tijdelijk en. de geest als vrij, onstoffelijk en eeuwig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee beginselen.

Wat is dualisme in de natuurkunde?

dualisme zelfst.naamw. het aannemen van twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen ter verklaring van de werkelijkheid Voorbeeld: `dualisme in de natuurkunde komt o.a. voor bij kleine deeltjes omdat men daar soms een verklaring moet geven vanuit de golftheorie en…

Wat is monisme en dualisme in internationaal recht?

Monisme en dualisme in internationaal recht worden onderscheiden als twee opvattingen over de verhouding van internationaal recht en nationaal recht. De dualistische opvatting stelt dat beide rechtsstelsels zelfstandige sferen zijn.

Wat is dualisme in de Tweede Kamer?

Dualisme wil zeggen dat er een duidelijke scheiding is tussen kabinet en parlement. De regel die dan strikt genomen geldt, is: de regering regeert, het parlement controleert. In de praktijk is het gedrag van de Tweede Kamer echter vaak minder dualistisch.

Wat zijn de termen dualisme en monisme?

De termen dualisme en monisme worden vaak gebruikt om de daadwerkelijke mate van onafhankelijkheid van het parlement ten opzichte van het kabinet aan te duiden. Want hoewel Nederland een dualistisch stelsel heeft, treedt het parlement in de praktijk niet altijd even onafhankelijk op. Dat komt het sterkst tot uiting tijdens kabinetsformaties,