Waarom alternatieve geschillenbeslechting?

Waarom alternatieve geschillenbeslechting?

Algemeen. Alternatieve geschillenbeslechting is een middel om de rechtspleging te ontlasten. Daar waar de gewone rechtsgang veelal lange en kostbare procedures met zich meebrengen, zijn alternatieve geschilbeslechtende instrumenten veelal goedkoper en sneller.

Wat is Minitrage?

Minitrage is geen verkorte vorm van arbitrage, maar een op het bedrijfsleven gerichte, sterk gestructureerde en zelfstandige vorm van bemiddeling. Het doel is de partijen bijeen te brengen op basis van een onpartijdige prognose.

Wat is een arbitrage?

Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechtspraak. Hierbij doen deskundigen uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld bouwkundigen) een uitspraak over het conflict. Zij vormen de arbitragecommissie. De partijen die een conflict hebben, kunnen zelf deskundigen benoemen.

Is een advies bindend?

In tegenstelling tot een vonnis van een rechter, levert bindend advies dus zelf geen executoriale titel op. Het advies is bindend, maar ook aanvechtbaar. Bindend advies kan worden vernietigd.

Waarom is geschillenbeslechting belangrijk?

Een geschillenregeling lijkt in de praktijk ook een positieve disciplinerende werking te hebben ter bespoediging van het bereiken van overeenstemming tussen partijen. Voor geschillenbeslechting is het belangrijk dat spelregels vooraf voldoende expliciet en duidelijk zijn.

Is arbitrage verplicht?

Hoewel bij arbitrage verplichte vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is, laten partijen – zeker als het geschil een groot financieel belang betreft- zich meestal bijstaan door juristen.

Hoe lang duurt arbitrage?

De gemiddelde duur van een NAI arbitrage is 9 maanden. De duur is afhankelijk van de ingewikkeldheid van het geschil en met name van de wijze van procederen van partijen (en hun advocaten).

Hoe werkt bindend advies?

Een bindend advies is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting en is in zeker opzicht vergelijkbaar met mediation en arbitrage. Bij een bindend advies maken partijen de onderlinge afspraak om een bestaand geschil niet aan de overheidsrechter voor te leggen, maar aan een onafhankelijke derde.

Waarom bindend advies?

Voordelen van bindend advies: het advies is toegespitst op uw situatie, geen doorsnee procedures. bindend advies beoogt een definitief einde te maken aan het geschil; geen hoger beroep mogelijk. bindend advies is zeer beperkt aantastbaar. bindend advies kan in een notariële akte of convenant worden opgenomen.