Hoe werkt de scheiding der machten?

Hoe werkt de scheiding der machten?

De scheiding der machten wordt ook wel trias politica genoemd. Dat betekent dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht in een land bij verschillende instellingen moeten liggen. De trias politica is bedacht door de Franse filosoof Charles baron de Montesquieu (1689-1775).

Hoe herkent u het idee van checks and balances in de leer van de trias politica van Montesquieu?

Daar was namelijk de uitvoerende macht in handen van de monarch, terwijl de wetgevende macht in handen was van het parlement. De rechtsprekende macht kwam er volgens Montesquieu uit het volk. Deze spreiding van de machten zorgde volgens hem voor checks and balances die de vrijheid waarborgden.

Hoe zorgt de rechtsstaat ervoor dat de regering niet te veel macht krijgt?

In een rechtsstaat wordt de macht van de overheid beperkt door wetten, regels en gewoonten. De inwoners van die staat hebben fundamentele vrijheden en grondrechten. Een voorbeeld van zo’n vrijheid is de vrijheid van meningsuiting: we mogen zeggen en schrijven wat we willen. Toch heeft deze vrijheid grenzen.

Hoe werkt de trias politica in Suriname?

De scheiding der machten wordt ook wel de trias politica genoemd. Het is naar een idee van de Franse Filosoof Montesquieu: de overheidsmacht wordt in de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht verdeeld die elkaar controleren. Daarmee wordt de macht van de overheid opgedeeld en ingeperkt ten gunste van de burger.

Wie kiest de uitvoerende macht?

Op federaal (Belgisch) niveau wordt de uitvoerende macht volgens de Grondwet uitgeoefend door de Koning. Doordat de Koning geen handelingen kan stellen zonder dat hij hierin gedekt wordt door een minister, berust de uitvoerende macht in de praktijk bij de Federale regering, onder leiding van de eerste minister.

Waar bestaat de uitvoerende macht uit?

Uitvoerende macht. De ministers vormen de uitvoerende macht in Nederland. Hoewel de Koning gezamenlijk met de ministers de regering vormt, is de rol van de Koning beperkt. De rol van de Koning is vastgesteld in artikel 42.