Hoe krijg ik Jeugdhulp?

Hoe krijg ik Jeugdhulp?

Wilt u hulp bij uw contact met de gemeente? Vraag de gemeente dan naar een cliëntondersteuner. Deze persoon is onafhankelijk en heeft kennis van zorg, jeugdhulp, wonen en onderwijs. Deze hulp is gratis.

Wat valt onder begeleid wonen?

Beschermd wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Dit kan in een instelling zijn als er 24 uur toezicht nodig is. Of het kan een vorm van zelfstandig wonen zijn als begeleiding op afstand of op afroep afdoende is.

Wie betaalt de kosten voor begeleid wonen?

De gemeente vergoedt de kosten van beschermd wonen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan om de gemeente waar u ingeschreven staat en dus woont.

Wie kan jeugdzorg inschakelen?

Iedereen kan contact opnemen: ouders en kinderen, maar ook buren, familie, leraar of huisarts. Professionals die met ouders en kinderen werken zijn gehouden aan een meldcode. Daarin staat beschreven wat de richtlijnen zijn voor professionals om met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling om te gaan.

Wat is het verschil tussen Jeugdhulp en jeugdzorg?

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeen- ten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamel naam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugd reclassering.

Wat zijn de kosten voor begeleid wonen?

Heeft u een pgb Wmo beschermd wonen zonder vergoeding van de wooncomponent? Dan betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. Heeft u een pgb Wmo beschermd wonen met vergoeding van de wooncomponent? Dan betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en eventueel vermogen.

Wat is een Domushuis?

Een Domus is een woonvoorziening voor kwetsbare inwoners, vaak dak- en thuisloos. Zij kunnen op geen andere plek terecht. Deze inwoners hebben meestal te maken met verslavingsproblemen en/of psychische klachten. Hieronder de veelgestelde vragen.