Wat doet een jeugd en Gezinsprofessional?

Wat doet een jeugd en Gezinsprofessional?

helpen een (gezins)plan op te stellen. versterken eigen kracht. versterken van de opvoeding en ontwikkeling. optreden bij onveiligheid en crisissituaties.

Wat is positioneren hulpverlening?

Positioneren is de vaardigheid om het specifieke van de kinderbeschermingsmaatregel, vooral de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige, te verduidelijken. Concreet betekent dit dat de gezinsvoogd duidelijke grenzen stelt aan het gezin daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is.

Wat is een Jeugdprofessional?

De jeugdprofessional kan kinderen en jongeren ondersteunen en helpen die de huisarts anders naar de jeugd-ggz zou verwijzen. Als die verwijzing toch nodig is, kan de jeugdprofessional dit veelal gerichter en beter onderbouwen dan de huisarts.

Wat als je niet Skj geregistreerd bent?

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld: als er sprake is van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten. als het werkzaamheden op mbo-niveau betreft.

Wat moet je doen voor een Skj-registratie?

Je kunt je direct registreren bij de SKJ als Jeugd- en Gezinsprofessional met:

  1. Een HBO-diploma sociaal werk dat niet ouder is dan 5 jaar, mét een uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of jeugd.
  2. Een afgeronde master Jeugdzorg die niet ouder is dan 5 jaar.
  3. Een afgerond EVC traject Jeugd- en Gezinsprofessional.

Wat is engageren en positioneren?

Engageren is de vaardigheid om kind, ouders en andere betrokkenen te motiveren tot actieve medewerking. Positioneren is de vaardigheid om het specifieke van de kinderbeschermingsmaatregel, vooral de veiligheid en ontwikkeling van het kind, te verduidelijken (PI Research & Adviesbureau Van Montfoort 2009).

Hoe werkt Skj?

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Wat is positioneren gespreksvoering?

Positionerende vaardigheden hebben tot doel voor duidelijkheid te zorgen over de gang van zaken in het gesprek, zowel voor de cliënt als voor de jeugdprofessional. De professional heeft daarnaast ook te maken heeft met instanties en organisaties en moet voortdurend schakelen tussen het ‘systeem’ en de cliënt.

Is Skj verplicht?

U bent als professional in het jeugddomein werkzaam op hbo-niveau of hoger verplicht zich te registreren. SKJ verzorgt deze wettelijk verplichte registratie van jeugdzorgwerkers, pedagogen en psychologen in het jeugddomein in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Wie moet Skj geregistreerd zijn?