Kan familie zorgmachtiging aanvragen?

Kan familie zorgmachtiging aanvragen?

Ook bijvoorbeeld een wijkagent kan melding hebben gedaan. Zij mogen de officier van justitie vragen om een verzoek voor een zorgmachtiging voor u voor te bereiden. Ook kan het zijn dat een familielid, of iemand anders, bij de gemeente gemeld heeft dat hij zich zorgen over u maakt.

Kan huisarts RM aanvragen?

Rechterlijke Machtiging (RM) Een ter zake kundige arts is een psychiater, specialist ouderengeneeskundige of AVG. De volgende personen kunnen een aanvraag voor een rechterlijke machtiging doen bij het CIZ: de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel van de betrokken persoon.

Kun je je vrijwillig laten opnemen?

Opname in de ggz kan nodig zijn wanneer je psychische problemen zodanig groot zijn dat het je leven ontwricht en ambulante behandeling niet effectief genoeg is. Klinische opname kan vrijwillig zijn of gedwongen. Als je zelf de keuze maakt om opgenomen te worden, noemen we dat vrijwillige opname.

Wie kan er een zorgmachtiging aanvragen?

Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De officier van justitie kan de rechter vragen een zorgmachtiging te verlenen of een crisismaatregel te verlengen. De verzoeken worden behandeld door de civiele rechter.

Wie kan zorgmachtiging aanvragen?

Naast de gemeente kan ook een geneesheer-directeur, een zorgverlener, een zorgaanbieder van forensische zorg en de politie een aanvraag doen bij de officier van justitie om de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging te starten.

Wie kan een rechterlijke machtiging aanvragen?

Een rechterlijke machtiging kan worden opgelegd aan personen van twaalf jaar of ouder die:

 • zich verzetten tegen opname;
 • een vertegenwoordiger hebben die zich verzet tegen opname;
 • ouders of voogden hebben die samen het gezag uitoefenen en het niet eens zijn over de opname.

Hoe lang duurt RM aanvraag?

Hoe lang duurt een RM op eigen verzoek? Minstens zes maanden en hoogstens een jaar. Een RM op eigen verzoek kent geen verlenging.

Waar kan ik me laten opnemen?

Huisarts.

 • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
 • Zelfstandige hulpverleners.
 • Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
 • Psychiatrisch ziekenhuis.
 • Psychiatrisch dagcentrum.
 • Wat houdt een vrijwillige opname in?

  Als u vrijwillig bent opgenomen, kunt u niet gedwongen worden tot een behandeling waar u niet mee instemt. Als zou blijken dat er geen alternatieven zijn, kunt u zelf besluiten om weg te gaan, of het ziekenhuis kan besluiten om u te ontslaan.

  Wat is de rol van familie en naasten bij de verplichte ggz?

  Familieleden en andere directe naasten van de patiënt worden zo veel mogelijk betrokken in de voorbereiding, uitvoering, wijziging en beëindiging van verplichte zorg. Familievertrouwenspersonen geven advies en bijstand aan familieleden en andere directbetrokkenen van patiënten die verplichte zorg ontvangen.

  Wie mag een zorgmachtiging aanvragen?

  Hoe kom je van een zorgmachtiging af?

  Zorgmachtiging beëindigen Wijst de geneesheer-directeur het verzoek tot beëindiging af? Dan kan de indiener van het verzoek aan de officier van justitie vragen om bij de rechter een verzoekschrift beëindiging verplichte zorg in te dienen. De rechter beslist zo spoedig mogelijk.

  Wie wijst de Zorgverantwoordelijke aan bij de voorbereiding van een aanvraag zorgmachtiging?

  Die psychiater heeft minimaal een jaar geen zorg gegeven aan de patiënt. Hij geeft die psychiater eventuele relevante gegevens, zoals een zelfbindingsverklaring en politie- en justitiële gegevens. Hij wijst een zorgverantwoordelijke aan, die samen met de patiënt (en de vertegenwoordiger) een zorgplan opstelt.

  Welk ultimum remedium criterium is nieuw in de Wvggz?

  Dwang als ultimum remedium In de Wvggz is uitdrukkelijk vastgelegd dat dwang alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast. Om hier vorm aan te geven, zijn in de Wvggz algemene uitgangspunten opgenomen waaraan verplichte zorg moet voldoen, zoals proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid.

  Hoe lang duurt zorgmachtiging?

  De eerste zorgmachtiging duurt maximaal zes maanden. Daarna kan de officier van justitie weer een zorgmachtiging vragen. Dit verzoekschrift moet 4 weken voordat de vorige zorgmachtiging is verstreken bij de rechter zijn ingediend. De rechter kan dan aansluitend een zorgmachtiging afgeven voor maximaal een jaar.