Is leraar beschermde titel?

Is leraar beschermde titel?

Het beroep van leerkracht, leraar of docent is een beschermd beroep. Een bevoegd docent is een docent die voldoet aan de kwalificaties die behoren bij de betreffende functie als leerkracht, leraar of docent.

Wat is een Organisatiedag?

Op organisatiedagen zijn de leerlingen vrij, maar werken de docenten. Deze tijd wordt gebruikt voor bijscholing, om administratieve achterstanden in te lopen en voor vergaderingen en andere overleggen. Gedurende het jaar zijn er 7 organisatiedagen.

Welke titels zijn beschermd?

Beschermde titels zijn: dr., ir., mr., drs., ing., en bc. Alleen met een hbo- of universitair diploma mag je afhankelijk van je opleiding, deze titels voeren.

Welke beroepen zijn beschermd?

Beschermde beroepen

  • Huisarts.
  • Notaris.
  • Hoogleraar.
  • Architect.
  • Stedenbouwkundige.
  • Verpleegkundige.
  • Tandarts.
  • Verloskundige.

Wat is bekwaamheidseisen?

De bekwaamheidseisen zijn vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Ze beschrijven wat leraren minimaal moeten weten en kunnen. Deze eisen zijn opgesteld door lerarencommissies en beschrijven wat er nodig is om leraar te zijn.

Wat is professionaliteit in het onderwijs?

Professionaliteit van leraren betekent dat ze in hun school niet buitenspel staan, maar invloed op de uitvoering en inrichting van het onderwijs uitoefenen vanuit hun eigen professionele waarden en doelen. Niet alleen binnen de eigen klas, maar ook buiten de klas.

Welke titels zijn niet beschermd?

Beroepen die al een eigen specifieke regeling hebben voor hun beroepstitel, zijn uitgesloten van deze kaderwet – zoals notarissen, bedrijfsrevisoren, wisselagenten, gerechtsdeurwaarders, architecten, accountants en belastingconsulenten.

Wat zijn geen beschermde beroepen?

De meeste beroepen zijn niet beschermd. Dit zijn de zogenaamde vrije beroepen. Iedereen kan zich bijvoorbeeld een auteur of ondernemer noemen en deze beroepstitel op zijn CV of LinkedIn zetten. Maar er zijn ook vrije beroepen waarvan veel mensen denken dat deze beschermd zijn.