Is er een definitie van morele waarden?

Is er een definitie van morele waarden?

Waarden zijn algemene principes die als richtinggevend voor een bepaalde praktijk worden gezien. Waarden geven dus richting aan het handelen. Morele waarden in de gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, weldoen, vertrouwen, privacy, respect voor autonomie, niet-schaden en rechtvaardigheid.

Hoe is ethiek ontstaan?

Centraal in de ethiek staat het goede leven. Het goede leven gaat over het persoonlijke geluk, maar evenzeer over hoe je goed handelt. Omdat de oorsprong van de ethiek in deze zoektocht naar het goede leven ligt, spraken de Grieken graag over zielsgeluk, εὐδαιμονία (eu-, goed, –daimon, ziel).

Waar komt het woord ethiek vandaan?

Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.

Wat zijn morele normen en waarden?

Waarden zijn morele of ethische principes die we goed en belangrijk vinden, zoals vergevensgezindheid, eerlijkheid, liefde, zelfbeheersing en respect voor het leven. Onze waarden beïnvloeden ons gedrag, onze prioriteiten en onze relaties, en ook de morele richtlijnen die we aan onze kinderen geven.

Wat wordt verstaan onder ethiek?

Ethiek is de wetenschappelijke of systematische studie van de moraal. Anders gezegd is ethiek ‘kritisch nadenken over wat (moreel) goed is om te doen’. Van oudsher wordt de ethiek gezien als een onderdeel van de filosofie.

Waar houdt de ethiek zich mee bezig?

Ethiek of wetenschap van de moraal is een tak van de wijsbegeerte die zich vooral bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen van mensen. Ook psychologen moeten als professionele beroepsbeoefenaars ethische normen handhaven naar hun cliënten toe.

Wat zijn ethische waarden en normen?

Waarden geven aan wat je nastreeft en wat je belangrijk vindt. Belangrijke waarden in de medische ethiek zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, privacy, weldoen en niet-schaden. Normen zijn afgeleid van waarden. Het zijn de regels die aangeven wat je in een concrete situatie moet of mag doen.

Wat is de betekenis van het woord ethiek?

Ethiek is de studie van de moraal. De ethiek bestudeert de moraal en kijkt naar de rechtvaardiging van morele regels. Als derde term wordt ook het woord moraliteit regelmatig gehanteerd. De betekenis van deze term is niet eenduidig; verschillende auteurs denken hier anders over.