Is een behandelplan verplicht?

Is een behandelplan verplicht?

In de wet staat niet dat deze toestemming schriftelijk moet worden vastgelegd. Uit het medisch dossier moet wel blijken dat het behandelplan in samenspraak met de cliënt is gemaakt en hij of zij hierin heeft toegestemd. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van het behandelplan.

Is een BehandelOvereenkomst verplicht?

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling.

Wat moet er in een behandelplan?

In het behandelplan staan verschillende dingen:

  • de problemen die u heeft;
  • wat u graag wilt veranderen;
  • welke therapieën, trainingen of andere activiteiten u volgt;
  • waar en hoe u behandeld wordt;
  • of u medicijnen krijgt, en zo ja welke;
  • of u tijdens uw behandeling kunt en wilt werken;
  • of en hoe uw familie betrokken wordt.

Kan de arts een behandeling weigeren?

Een arts kan een behandeling weigeren uit persoonlijke of professionele redenen. De arts zal u en/of uw vertegenwoordiger hierover inlichten. Als u besluit een andere arts te raadplegen, dan zal de eerste arts alle medische informatie verstrekken aan de nieuwe arts.

Wat zijn de rechten van de patiënt?

De rechten van de patiënt liggen verankerd in diverse wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De WGBO is van deze wetten veruit de belangrijkste, omdat hierin alle rechten zijn neergelegd die van

Hoe kunt u een behandeling weigeren?

Weigeren van behandeling Als patiënt kunt u om allerlei redenen een onderzoek, behandeling of andere medische tussenkomst weigeren. Dat kan bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging of om persoonlijke redenen. De arts respecteert uw keuze en probeert alternatieven voor te stellen.