Wat wordt bedoeld met attributie?

Wat wordt bedoeld met attributie?

attributie – Zelfstandignaamwoord 1. de toekenning, toeschrijving, toedeling 2. (juridisch) de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak of bestuur aan een overheidsorgaan.

Wat is een attributie test?

In de attributietraining krijgen de kinderen uitleg over hun gedrag. Er wordt hun verteld dat hun prestaties in rekenen het gevolg zijn van interne factoren (“Je bent een goed in rekenen, je doet goed je best bij het rekenen”). We nemen aan dat deze kinderen daardoor interne attributies aan zichzelf toekennen.

Wat is fundamentele attributie?

Neiging om mislukkingen aan de omstandigheden te wijten (externe attributie) en om successen toe te schrijven aan je eigen gedrag of persoonlijkheid (interne attributie).

Wat is attributie voorbeeld?

Wanneer iemand zakt voor een examen dan is de uitspraak “dat komt doordat de verwarming zo hoog stond dat ik me niet kon concentreren” een voorbeeld van externe attributie; Van interne attributie is sprake als oorzaken worden gezien als liggend binnen de betrokkene.

Wat is delegatie betekenis?

delegatie – Zelfstandignaamwoord 1. een klein aantal mensen als vertegenwoordigers van een grote groep, afvaardiging, vertegenwoordigig ♢ Een kleine delegatie van de klas probeerde de leraar te overtuigen dat het proefwerk te moeilijk was geweest.

Wat is een attributie betekenis aan omgeving geven?

Met attributie betekenis aan omgeving geven 1 meaning (betekenis geven aan dingen) 2 control (controle willen hebben over jouw omgeving) 3 self-esteem (zelf redzaamheid of eigen waarde)

Hoe kan externe attributie plaatsvinden?

Interne of externe attributie Attributie kan op twee manieren plaatsvinden: Intern: je bent of vindt jezelf de oorzaak van hetgeen jou overkomt. Extern: iets of iemand anders vindt jij de oorzaak van hetgeen jou overkomt.

Wat is de attributietheorie?

De attributietheorie beschrijft hoe leerlingen kunnen denken over hun eigen succes of falen. Het gaat er met name om hoe leerlingen succes of falen toeschrijven aan factoren in of buiten hun eigen invloedssfeer. De manier waarop leerlingen verklaringen zoeken voor succes of falen, wordt attributie genoemd.