Wat is een belastbaar tijdelijk verschil?

Wat is een belastbaar tijdelijk verschil?

Belastbare tijdelijke verschillen Belastbare tijdelijke verschillen zijn tijdelijke verschillen die bij toekomstige realisatie of afwikkeling van de post leiden tot over die toekomstige verslagjaren verschuldigde belasting.

Wat zijn fiscale latenties?

Een latente belastingschuld of fiscale claim is een toekomstige belastingschuld. De schuld bestaat feitelijk nog niet, en is uiteraard nog verre van afdwingbaar. Toch is het al (vrijwel) zeker dat de schuld eens door de belastingdienst in de toekomst geïnd zal worden.

Wat zijn actieve latenties?

Actieve en passieve belastinglatenties Een actieve belastinglatentie is een in de toekomst te vorderen belastingbedrag. Een passieve belastinglatentie is een belastingschuld in de toekomst vanwege verrekenbare tijdelijk verschillen.

Waar staat herinvesteringsreserve op de balans?

Een herinvesteringsreserve komt in mindering op de aanschafwaarde van de vervangende investering. Een HIR die is aangewend, ‘verdwijnt’ hierdoor uit de fiscale balans. Het gevolg hiervan is dat de boekwaarde van de vervangende investering lager wordt dan de historische kostprijs van deze investering.

Wat zijn belasting latenties?

Een belastinglatentie is belasting die in de toekomst moet worden betaald, maar waarvan een organisatie nu al weet hoeveel het bedrag zal zijn. Latente belastingen komen voort uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale winst.

Wat zijn geraamde belastingen?

Op de rekening 6702 Geraamde belastingen wordt het positieve verschil geboekt tussen het geraamde bedrag van de verschuldigde belastingen op de winst van het boekjaar en het bedrag van de voorafbetalingen en de verrekenbare bestanddelen.

Wat zijn tijdelijke verschillen?

Tijdelijk verschil = als het totale resultaat over de levensduur van de onderneming bedrijfseconomisch en fiscaal gelijk is, maar verschillend over de jaren wordt verdeeld. Dit kan bijvoorbeeld door andere manieren van afschrijving.

Wat is boekwaarde vastgoed?

De waarde van een vastgoedinvestering zoals die boekhoudkundig bepaald is. De waarde wordt bepaald door bijvoorbeeld de aanschafwaarde af te schrijven tot een bepaalde restwaarde waardoor de boekwaarde na jaar t gelijk is aan de aanschafwaarde minus de jaarlijkse afschrijving*t.

Waar staat herwaarderingsreserve?

Deze herwaarderingsreserve staat aan de credit-kant (rechterkant) van de balans. Het is een onderdeel van de wettelijke reserve. Wanneer er een herwaardering van activa boven de aanschafprijs plaatsvindt, dan ontstaat deze reserve.

Wat zijn actieve belastinglatenties?

Actieve latenties zijn belastingvorderingen die je in de toekomst kunt verrekenen met te betalen belasting. We kennen allemaal wel de situatie dat er verschillen zijn tussen de commerciële en fiscale waardering van een balanspost. Hierdoor kan een actieve belastinglatentie ontstaan.

Wat is een Afrondingscreditering?

Het is toegestaan om te crediteren voor de op het overgangstijdstip materieel verschuldigde belasting. Daarnaast is een zogenoemde afrondingscreditering toegestaan. Deze is maximaal 5% van hetgeen op aandelen wordt gestort, met een absoluut maximum van € 25.000; en als sluitpost aandelenkapitaal en eventueel ook agio.