Wat als er geen aangepast werk is?

Wat als er geen aangepast werk is?

Weigert u als werkgever aangepast of progressief werk en gaat u over tot ontslag? Dan kan dit in bepaalde gevallen discriminatie of een kennelijk onredelijk ontslag zijn. Ga enkel over tot ontslag of weigering wanneer u kan aantonen dat dit om gegronde redenen gerechtvaardigd en noodzakelijk is voor uw onderneming.

Wat kan een werkgever doen om beeldscherm klachten te voorkomen?

Hoe kunt je RSI voorkomen?

  1. Doe na elk uur beeldschermwerk gedurende minimaal 5 minuten even iets anders;
  2. Wissel beeldschermwerk sowieso af met ander werk;
  3. Werk niet langer dan 6 uur per dag aan een beeldscherm;
  4. Zorg dat je werkplek goed is ingericht: goede werkhoogte van stoel en bureau;

Wat is aangepast werk?

Werkgever en werknemer kunnen er bij ziekte samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Bijvoorbeeld met een aangepaste werkplek, andere werktijden of een aangepaste functie. Door aangepast werk kunnen zieke werknemers vaak weer snel aan de slag in hun oude functie.

Wat is passend werk bij re integratie?

Wat is passende arbeid? Volgens de wet (artikel 7:658a lid 4 BW) is passende arbeid ‘alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Wat gebeurt er als je afgekeurd wordt?

Ik ben ontslagen wegens medische overmacht, wat nu? Wanneer je voor de mutualiteit arbeidsongeschikt blijft, behoudt je je recht op ziekte-uitkering. Wanneer de mutualiteit oordeelt dat je arbeidsgeschikt bent, kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen. Schrijf je dan ook in bij VDAB, Actiris of Forem.

Kan werkgever doktersattest weigeren?

U mag als werknemer niet weigeren de door de werkgever gestuurde controlearts te ontvangen of u te laten onderzoeken. Doet u dat toch, dan kunt u uw gewaarborgd loon verliezen. De controle mag wel alleen gebeuren door een erkende controlearts.