Wat zijn grondrechten Belgie?

Wat zijn grondrechten België?

De Belgische Grondwet De grondwet bevat waarborgen voor alle categorieën grondrechten zonder enige hiërarchie, omvattende politieke, culturele en burgerrechten alsmede sociale en economische rechten – zoals het recht op onderwijs (artikel 24, lid 1) en het recht op eigendom (artikel 16).

Is iedereen gelijk voor de wet in België?

HET IS EEN VAN DE allereerste principes die we meekrijgen: iedereen is gelijk voor de wet. Dat beginsel is de pijler van ons democratisch bestel. Het vormt de basis van de artikelen 10 en 11 van het in de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel.

Waar heeft de Grondwet het niet over?

Exhaustief is de Grondwet niet: enkele grondrechten worden niet gewaarborgd en het verloop van de regeringsvorming, de rol van politieke partijen en de relatie met de Europese Unie worden niet of nauwelijks geregeld. Men verwijst verkort naar de Belgische grondwet met Gw. of GW.

Wie heeft in België Volgens artikel 33 van de Grondwet de macht?

De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. De federale uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is geregeld, berust bij de Koning.

Wat zijn mijn grondrechten?

Er zijn 2 soorten grondrechten: Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod. Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten.

Wat is artikel 4 van de Grondwet?

Artikel 4. Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Is iedereen gelijk voor de wet?

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. ‘ De gelijkheid geldt dus uitdrukkelijk niet alleen voor Nederlanders, maar voor iedereen die zich in Nederland bevindt.

Wie maakt de wetten in België?

De federale wetgevende macht maakt de wetten en controleert de uitvoerende macht. Ze wordt uitgeoefend door het parlement en de koning. Het parlement bestaat uit twee kamers, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers. De federale uitvoerende macht bestuurt het land.

Wat is artikel 11 van de Grondwet?

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Heeft de Grondwet altijd voorrang?

In het algemeen geldt dat internationale verdragen (VN/Europa) bovenaan de rangorde staan, gevolgd door landelijke wetgeving zoals de Grondwet, Algemene wet bestuursrecht, Wmo, ministeriële besluiten en regelingen en tot slot de provinciale en gemeentelijke verordeningen en beleidsregels.

Wie is de wetgevende macht in België?

De wetgevende macht op federaal niveau berust bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die fungeert als politieke kamer die het regeringsbeleid controleert. De Senaat is de ontmoetingsplek tussen gewesten en gemeenschappen van het federale België. Ze vormen samen het federale Parlement.