Wat vond Thomas Hobbes?

Wat vond Thomas Hobbes?

Hobbes stelt namelijk dat ‘de mens voor andere mensen een wolf is’. In de ‘Natuurtoestand’ is de mens totaal vrij, maar ook heel kwetsbaar voor andere mensen. In deze hypothetische periode verkeren we in een ‘oorlog van allen tegen allen’, aldus Hobbes. Onze drang naar zelfbehoud haalt ons uit deze natuurtoestand.

Hoe dacht Hobbes?

Hij is zowel bekend geworden door zijn systeem van persoonlijke ethiek, ofwel egoïsme, als door zijn sociale ethiek. Zijn persoonlijke ethiek is gebaseerd op de natuur van de mens. Volgens Hobbes was zijn taak om de mens op te delen in verschillende delen en de relatie tussen die delen te onderzoeken.

Hij is niet alleen politiek filosoof maar ook aanhanger van het fysicalisme, de theorie die stelt dat alles in de wereld materieel is. Alle onstoffelijke entiteiten, zoals het verstand of bovennatuurlijke wezens, bestaan dus niet. Hij schrijft: ‘Het universum – het geheel van alle dingen – is stoffelijk’.

Wat is rechtvaardigheid Hobbes?

Hobbes koppelde rechtvaardigheid grotendeels los van moraal. Wat we elkaar verschuldigd zijn, is volgens hem bepaald door afspraak (voor zover ingegeven door rechtvaardigheid). Dit toont zich in zijn theorie van politieke legitimiteit en verbintenis. Ik onderzoek op welke gronden we elkaar wat verschuldigd zijn.

Waar gaat Leviathan over?

Het gaat om twee deugden: het geloof in Christus en de gehoorzaamheid aan de wetten. Gods wetten worden hier vereenzelvigd met de natuurwetten, waarvan de belangrijkste is dat men het geloof trouw blijft; dat wil zeggen dat men de soeverein gehoorzaamt.

Wat is het recht op zelfbehoud?

De mens had het recht om alles te doen tot behoud van het eigen leven. Om mensen toch te motiveren naar vrede te streven hadden mensen volgens Hobbes de rede nodig. Deze kon helpen om overeenstemming te bereiken over het afzien van het natuurlijke recht op zelfbehoud.

Wat heeft Rene Descartes uitgevonden?

Zijn werk werd gepropageerd door Baruch Spinoza, Nicolas Malebranche, Gottfried Leibniz en door de wiskundige Frans van Schooten, die een boek over het (wiskundige) werk van Descartes schreef….

René Descartes
Belangrijkste ideeën cogito, ergo sum, cartesiaanse twijfel, substantie dualisme
Reactie op Scholastiek

Waar staat John Locke voor?

John Locke is een belangrijke filosoof van de Verlichting en wordt beschouwd als vader van het liberalisme. Samen met George Berkeley en David Hume behoort hij tot het Britse empirisme, dat traditioneel tegenover het continentale rationalisme staat.

Wat is de theorie van Rousseau?

Rousseau ging ervan uit dat het stadium van de menselijke ontwikkeling, die geassocieerd werd met primitieve stammen, de beste was en optimaal voor de menselijke ontwikkeling, dat wil zeggen tussen het iets minder perfecte van wilde dieren aan de ene en de decadente maatschappij aan de andere kant.

Wat deed Rene Descartes?

René Descartes (Zwitserland, 31 maart 1596 – Zweden, 11 februari 1650) was een Frans filosoof en natuurwetenschapper uit de 17e eeuw. Hij was niet alleen de eerste moderne filosoof, maar ook een groot wiskundige. Het assenstelsel de met x- en y-coördinaten dat nu in het onderwijs wordt gebruikt, is van hem afkomstig.