Waarom maken we Groepsplannen?

Waarom maken we Groepsplannen?

Het voordeel van werken met groepsplannen is dat de leerkracht uitgaat van de hele groep. Daardoor kan hij of zij beter reageren op signalen die de kinderen afgeven. Door het opstellen van groepsplannen wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft en niet naar wat er mis is.

Wat moet er in een Groepsplan staan?

In het groepsplan staat met betrekking tot het vakgebied voor de hele groep en per subgroepje aangegeven welke doelen de komende periode nagestreefd worden. De doelen zijn concreet, meetbaar en haalbaar. Bij het formuleren van de doelen maakt de docent gebruik van de leerlijn (of methode) van het vakgebied.

Wat staat er in een individueel handelingsplan?

In een handelingsplan wordt eerst de beginsituatie beschreven, dan de aanpak en tenslotte de evaluatie. Ook staat altijd de termijn genoemd, dus hoelang er aan dit plan gewerkt wordt. In een goed uitgewerkt handelingsplan staat ook wie erbij betrokken zijn en welke hulpmiddelen ingezet worden.

Wat is een Groepsplan?

Een groepsplan is een uitwerking van handelings- en opbrengstgericht werken. De leerkracht werkt op een planmatig manier, waarbij gegevens van de kinderen worden verzameld en geïnterpreteerd om zo goed mogelijk met het onderwijsaanbod aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Hoe evalueer je een Groepsplan?

4.6.2 Evaluatie van het groepsplan

  1. Zijn de in het groepsplan geplande activiteiten (voor de hele groep en subgroepen) afgerond?
  2. Zijn de in het groepsplan gestelde doelen bereikt?
  3. Hebben de leerlingen geprofiteerd van de aanpak en het aanbod?
  4. Wordt de aanpak of het aanbod de komende periode voortgezet of afgebouwd?

Wat is een handelingsplan in de zorg?

Het handelingsplan als geformaliseerd document is dus niet enkel belangrijk als ondersteuning van het hulpverleningsproces maar kan ook een bureaucratische manier worden om het handelen te verantwoorden en als professional rekenschap af te leggen voor je handelen.

Wie stelt een handelingsplan op?

Het handelingsplan omschrijft op welke manier de ondersteuning zal gebeuren. De zorgaanbieder stelt het samen met u op, bespreekt het regelmatig met u en past het aan als dat nodig is.

Wat zijn de onderwijsbehoeften?

De onderwijsbehoefte kan betrekking hebben op diverse aspecten van het onderwijs, zoals: de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de werkvormen, de motivatie of de leeromgeving. De leerkracht heeft als taak om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van zijn leerlingen.