Kan nakoming worden gevorderd bij wanprestatie?

Kan nakoming worden gevorderd bij wanprestatie?

Nakoming of vervangende schadevergoeding vorderen De wederpartij kan nakoming van de overeenkomst vorderen. Dit betekent dat de gemaakte afspraken alsnog moeten worden nagekomen. Er kan daarnaast ook nog een schadevergoeding voor de schade die is ontstaan door de wanprestatie worden gevorderd.

Wat is de wettelijke grondslag voor een vordering tot nakoming?

1. Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.

Hoe nakoming vorderen?

Ingebrekestelling (en nakoming) U dient eerst uw wederpartij een bericht te sturen waarin u hem een redelijke termijn geeft om alsnog de overeenkomst na te komen. Deze stap is meestal verplicht om verdere maatregelen te kunnen nemen.

Wat zijn de gevolgen van een ingebrekestelling?

In de ingebrekestelling laat u dus altijd weten wat er van de andere partij (alsnog) wordt verwacht en geeft u een – doorgaans – laatste kans om alsnog aan de afspraken te voldoen (na te komen). Pas als dat dan niet gebeurt, ontstaat er verzuim, een belangrijke voorwaarde voor verdere stappen.

Wat te doen bij niet nakoming?

Stuur een ingebrekestelling Laat de andere partij dan via een aangetekende brief weten dat hij ‘in gebreke’ is. Dit betekent dat hij zich niet houdt aan de overeenkomst. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ingebrekestelling. U geeft de andere partij dan een laatste kans om de afspraken na te komen.

Hoe vorder je nakoming?

Kan een vordering tot schadevergoeding samengaan met de ontbinding van een overeenkomst?

De ontbinding van de overeenkomst kan gecombineerd worden met een vordering uit schadevergoeding.

Wat te doen na in gebreke stelling?

Mogelijkheden na het versturen van een ingebrekestelling Wanneer de andere partij geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, is deze partij in verzuim. Pas dan kunt u juridische maatregelen nemen zoals het ontbinden van de overeenkomst of het eisen van een schadevergoeding.