Hebben fietsers overal voorrang?

Hebben fietsers overal voorrang?

Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen, dus ook aan fietsers. Bij een voetgangersoversteekplaats hebben fietsers geen voorrang. Fietsers zijn immers geen voetgangers. Fietsers vallen wel onder de zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers, net als voetgangers.

Waar moet een fietser rijden?

Waar moeten fietsers rijden? Is er een fietspad, dan moeten fietsers hierop rijden, tenminste indien het fietspad berijdbaar is. Is het fietspad op de grond aangeduid met twee evenwijdige, onderbroken witte strepen, dan mogen fietsers er alleen op rijden wanneer het fietspad langs rechts in hun rijrichting ligt.

Wat zijn de regels voor een fietser?

Voor fietsers gelden dezelfde regels als voor de andere bestuurders. Vooraf moet ook een teken met de arm gegeven worden, behalve wanneer dit niet mogelijk is. Op een kasseiweg b.v. kan het te riskant zijn met één hand te sturen en af te draaien.

Waarom rijden fietsers naast elkaar?

Naast elkaar rijden. Fietsers mogen met maximum 2 naast elkaar op de rijbaan rijden, uiteraard op voorwaarde dat er geen fietspad is. Zij zijn evenwel verplicht in één enkele file te rijden “wanneer het kruisen niet mogelijk is”, d.w.z. wanneer een tegenligger erdoor zou verhinderd worden door te rijden.

Waar worden fietsen geparkeerd?

Fietsen worden geparkeerd op het trottoir, op het voetpad of in de berm dan wel op andere door het bevoegd gezag aangewezen plaatsen. Plaats op de weg. Fietsers moeten net als andere bestuurders zoveel mogelijk rechts houden. Fietsers mogen stilstaand en rijdend snelverkeer rechts en links inhalen.

Waar mogen fietsers rechtsaf rijden?

Fietsers mogen rechtsaf door rood of oranje rijden als op een onderbord bij het verkeerslicht de tekst staat: ‘ Rechtsaf voor fietsers vrij’ of ‘Rechtsaf voor (brom) fietsers vrij’. Ze moeten wel voorrang verlenen aan overstekend verkeer, vaak voetgangers. Automobilisten moeten fietsers de ruimte geven om rechts voor te kunnen sorteren.